Miljö & hållbarhet

Så här arbetar Laray med kvalitet, miljö och hållbarhet

Larays verksamhet är sedan 2010 certifierad enligt ISO9001, den internationella standarden för kvalitetsledningssystem.

För att bli certifierat enligt ISO 9001 måste ett företag uppfylla strikta kvalitetsstyrningskrav. Certifieringen kräver att företaget etablerar och upprätthåller en effektiv kvalitetsledningssystemprocess. Det innebär att organisationen måste definiera och dokumentera sina kvalitetsmål, processer och ansvarsområden. Företaget måste säkerställa att dessa processer följs och kontinuerligt förbättras.

Miljö & hållbarhet

Att identifiera och förstå kundernas krav är centralt

En central del i ISO9001 är att identifiera och förstå kundernas krav samt säkerställa att produkter och tjänster uppfyller dessa krav. Dessutom krävs dokumenterade rutiner för intern kommunikation, utbildning av personal, och att följa upp och analysera prestanda. ISO 9001-certifiering kräver också att företaget genomför regelbundna interna och externa revisioner för att säkerställa att kvalitetsledningssystemet förblir effektivt och överensstämmer med ISO 9001-standarden.

Sammantaget strävar ISO 9001 efter att säkerställa att företag levererar högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som de kontinuerligt strävar efter förbättring och kundnöjdhet.

iso 9001

Med miljön i fokus

Laray har varit ISO14001-certifierade sedan 2014.

För att erhålla ISO 14001-certifiering måste ett företag anpassa sig till stränga miljöledningskrav. Certifieringen innebär att företaget måste etablera, implementera och underhålla ett effektivt miljöledningssystem (EMS). Detta system ska inkludera policyer för att minska miljöpåverkan och följa tillämpliga lagar och regler. Företaget måste även fastställa miljöaspekter och bedöma deras påverkan på verksamheten. Vidare krävs det att organisationen fastställer mål för att förbättra sin miljöprestanda och minska sitt ekologiska fotavtryck.

iso 9001

ISO 14001

ISO 14001-certifiering innebär också att företaget ska etablera övervakningssystem för att följa upp och mäta sin miljöprestanda. Kontinuerlig förbättring är en nyckelkomponent, och företaget måste genomföra regelbundna revisioner för att säkerställa att EMS förblir effektivt och i överensstämmelse med ISO 14001-standardens krav. Sammanfattningsvis är ISO 14001-certifiering en bekräftelse på att ett industriföretag aktivt arbetar för att minimera sin miljöpåverkan och upprätthålla hållbarhetsprinciper.

Minimerad miljöpåverkan och materialbesparande metoder

Laray strävar ständigt efter att identifiera och implementera lösningar med minimerad miljöpåverkan. Detta görs bland annat genom användning av resurseffektiva processer och materialbesparande metoder.

Hållbarhet är ett viktigt ledord för Laray. Genom väl genomarbetade standarder samt målsättning att resurs- och utsläppsminimera varje projekt vill vi bidra till att höja nivån för branschen som helhet.

Miljö och Green Coating

Laray arbetar aktivt med miljöanpassning av samtliga uppdrag. Inom våtlackering tillämpas begreppet Green Coating. Green Coating är branschens gemensamma paraplybegrepp för våtlacker och färgmaterial med minsta möjliga miljöpåverkan.

Om Green Coating

  • Fokus på minimering av VOC-utsläpp
  • Effektivt materialutnyttjande
  • Minskning av spill
  • Slutna färgdistributionssystem
    –> minskad miljöpåverkan
    –> bättre hållbarhetsegenskaper

Miljöanpassad ytomvandling med SurTec 637 CC

Laray erbjuder avfettning och konvertering med SurTec 637 CC processen. SurTec 637 CC är anpassad till de senaste miljödirektiven. I och med att EU-direktiven för RoHS- och WEEE antogs så har utvecklingen av hållbarhetsanpassade ytbehandlingsmetoder öppnat nya möjligheter för tillverkande företag att miljöanpassa produkter och komponenter redan i ytbehandlingsfasen.